Проект

ПРОЕКТЪТ ДОБРАТА ПРАВНА И ФИНАНСОВА РАМКА НА НПО – КЛЮЧОВА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТЯХНАТА ПРОЗРАЧНОСТ И ЛЕГИТИМНОСТ” е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (http://www.ngogrants.bg). Проектът се изпълнява от Центъра за оценка на въздействието на законодателството.

Необходимостта от проекта. Съдебната регистрация на НПО въведена през 2000 г. не може да осигури нужната публичност и ги прави едни от най-непрозрачните субекти по отношение на техните основни данни. Днес е трудно да се отговори на въпроса защо таксите за регистрация по електронен път на едни стопански субект като ООД (ок. 75 лв.) са наполовина по-ниски от тези на едно сдружение (ок. 150 лв.) и защо моделът на бюджетно финансиране на НПО у нас е същият като този от 80-те години на миналия век. Налице е следната пряка зависимост колкото по остаряла и неадекватна е системата за тяхната регистрация и бюджетно финансиране, толкова по-непрозрачни и неотчетни са те, толкова повече са основанията за публично отправени упреци по отношение на тяхната легитимност и толкова по негативен е техния обществен образ.

Целта на проекта е да бъде подобрена правната рамка за НПО чрез законодателни промени, по силата на които тяхната регистрация ще бъде преместена от окръжните съдилища в една обща електронна регистърна система, изградена към Министерството на правосъдието, обединяваща всички нестопански организации – в частна и обществена полза. Механизмът на бюджетно финансиране на НПО ще бъде усъвършенстван чрез предлагането на изцяло нов модел на предоставяне на субсидии на конкурсен принцип при ясна интервенционна логика на всеки от проектите и дейностите.